رفع ممنوع الخروجی از ثبت به چه صورتی امکان پذیر است؟

با سلام.
همسرم مهريه اش را در اداره ثبت به اجرا گذاشته و ممنوع الخروج كرده است.
با گذاشتن وثيقه در اداره ثبت  رفع ممنوع الخروجي به مدت ٦ ماه گرفته ام.
اما فقط يك بار است.
من براي سفر كاري به خارج از كشور ميروم و پس از دو هفته برميگردم.
اما ٢ ماه بعد مجددا بايد براي كار بروم.
آيا ميشود مجددا با گذاشتن وثيقه در اداره ثبت رفع ممنوع الخروجي گرفت؟
اگر نه راهش چيست؟
با تشكر

منبع : خورشید عدالت |پرسش12
برچسب ها : ممنوع ,اداره ,ممنوع الخروجي ,گذاشتن وثيقه